برای اخذ نمایندگی  سلامت کده روزگارقدیم 

با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

9138520172(98)

9132745955(98)